Algemene voorwaarden

Artikel 1 algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mitzu Works, hierna aangeduid met Mitzu en gevestigd te Amersfoort, enerzijds en haar opdrachtgevers/klanten, hierna aangeduid met ‘wederpartij’, anderzijds.
1.2 Eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien schriftelijk door Mitzu aanvaardt.
1.3 Onder overeenkomsten wordt in deze voorwaarden verstaan alle schriftelijke/digitale of mondelinge opdrachten die door wederpartij aan Mitzu verstrekt zijn en welke door Mitzu aanvaardt zijn.
1.4 Onder ‘project’ wordt hier verstaan het hele ontwikkeltraject, vanaf de aanvraag van de offerte tot aan de oplevering van de (live) website.

Artikel 2 offertes en prijzen
2.1 De door Mitzu uitgebrachte offertes worden gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en gelden enkel voor die specifieke aanvraag. Eventueel meerwerk dat voortvloeit uit extra wensen zal door Mitzu achteraf in rekening worden gebracht.
2.2 De kosten voor dit ‘meerwerk’ zullen door Mitzu vooraf met de wederpartij besproken worden. Het ‘meerwerk’ zal door Mitzu alleen uitgevoerd worden indien (schriftelijk) accoord bevonden door de wederpartij.
2.3 Offertes zijn niet overdraagbaar, worden afgegeven onder voorbehoud van tussentijdse prijsstijgingen en andere veranderingen en hebben een geldigheidsduur van 15 werkdagen.
2.4 De door Mitzu op de website gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3 oplevering
3,1 Bij oplevering van het project draagt Mitzu alle specifiek voor de wederpartij aangeschafte software, templates, plugins etc over. Deze blijven echter eigendom van Mitzu tot aan de voorwaarde zoals vermeld in artikel 6.4 voldaan is.

Artikel 4 support en onderhoud
4.1 Mitzu verleent bij oplevering van een project standaard 12 maanden gratis upgrade- en updatesupport in de vorm van software-updates.
4.2 Wederpartij kan, na het verstrijken van de in 4.1 genoemde termijn, tegen betaling een jaarlijks supportpakket afnemen zodat Mitzu de website up-to-date houdt.
4.3 Onder het (gratis) support in artikel 4.1 en 4.2 wordt niet verstaan het troubleshooten van problemen met een reeds opgeleverde website, het aanpassen van het design, het toevoegen van extra functionaliteit, etc.

Artikel 5 voorbehoud en overmacht
5.1 De websites die door Mitzu worden opgeleverd worden getest in de meest populaire browsers (Firefox, Chrome, Safari en IE). Voor eventuele afwijkingen in andere browsers of oudere versies is Mitzu niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
5.2 Indien er sprake is van overmacht (omstandigheden buiten directe invloedssfeer van Mitzu of wederpartij, die het nakomen van gemaakte afspraken verhinderen) dient dit per omgaande aan de andere partij kenbaar worden gemaakt.
5.3 De aanbetaling zoals vermeld in artikel 6.1 zal alleen gerestitueerd worden indien Mitzu door overmacht in gebreke blijft.
5.4 Wordt overmacht ingeroepen door de wederpartij dan zal de aanbetaling niet gerestitueerd worden. Indien het project voor meer dan 50% voltooid is, zulks ter beoordeling door Mitzu, zal er een aanvullende faktuur gemaakt worden voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 6 (aan)betaling en eigendom
6.1 Mitzu start de werkzaamheden na ontvangst van de aanbetaling. Deze aanbetaling bedraagt standaard 20% tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en wordt door Mitzu in de offerte duidelijk vermeld.
6.2 Bij oplevering ontvangt de wederpartij de faktuur, welke een betalingstermijn kent van 14 dagen.
6.3 Eventuele disputen met betrekking tot de faktuur schorten de betalingsplicht niet op.
6.4 De website en eventueel aangekochte onderdelen blijven eigendom van Mitzu totdat de faktuur volledig voldaan is.

Artikel 7 privacy en geheimhouding
7.1 Mitzu verplicht zich bedrijfsinformatie zoals onder andere teksten, email adressen en inlogcodes vertrouwelijk te behandelen en de nooit aan derden te vertrekken.

Artikel 8 slotbepaling
8.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Amersfoort – maart 2013